Şiddete Karşı Hangi Tedbirler Alınabilir?

Anasayfa Şiddete Karşı Hangi Tedbirler Alınabilir?

ŞİDDETE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

 • Mağdurun iş yerinin değiştirilmesi
 • Mağdurun evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesi
 • Türk Medeni Kanunu’nun aradığı şartların varlığı hâlinde ve talep üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması
 • Mağdurun hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenebilmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde hâkim tarafından bilgilendirildikten ve onay alındıktan sonra kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine dair karar verebilir.
Hâkim olayın özelliğine göre yukarıda sayılanlara veya başka tedbirlere karar verebilir.
 
 • Şiddet mağduruna yönelik, şiddet uygulayanın tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması
 • Şiddet uygulayanın birlikte yaşanılan konuttan derhal uzaklaştırılması, müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Şiddet uygulayanın korunan kişilere, bu kişilerin konutuna, iş yerine ve okuluna yaklaştırılmaması
 • Çocuklarla ilgili daha önceden verilmiş bir kişisel ilişki kararı varsa görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlandırılması ya da tümüyle kaldırılması
 • Şiddet uygulayanın gerekli görülmesi hâlinde mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına (kendilerine şiddet uygulanmamış olsa da) yaklaşmaması
 • Şiddet uygulayanın, mağdurun kişisel eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi
 • Şiddet uygulayanın mağduru iletişim araçlarıyla veya başka yollarla rahatsız etmemesi
 • Şiddet uygulayanın bulundurması ve taşımasına izni olan silahlarını kolluğa teslim etmesi
 • Şiddet uygulayan kamu görevi nedeniyle silah taşıyorsa bu silahı kurumuna teslim etmesi
 • Şiddet uygulayanın alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması, bu maddelerin etkisindeyken mağdura veya bulunduğu yere yaklaşmaması, bağımlılığı varsa tedavi görmesinin sağlanması
 • Şiddet uygulayanın bir sağlık kuruluşuna muayene ve tedavi için başvurması, tedavisinin sağlanması
 • Hâkim şiddet uygulayanla ilgili olarak yukarıda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzeri nitelikteki başka tedbir kararları verebilir. Ayrıca gerek görülmesi hâlinde hâkim Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu’na göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar verebilir.
 • Şiddet uygulayan evin geçimini sağlıyorsa ve katkıda bulunuyorsa mağdur talep etmese de hâkim mağdura tedbir nafakası verilmesine karar verebilir. Önleyici tedbir kararları gecikmeksizin verilir.
Tedbir karaları ilk seferde en fazla 6 ay için verilebilir. Ancak gerekli görülmesi halinde bu süre hâkim tarafından uzatılır. Tedbir kararları şiddet mağduru ve şiddet uygulayan kişiye bildirilir, fakat şiddet reddine ilişkin karar sadece mağdura bildirilir.Bu başvurular için hiçbir ücret yoktur.
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından aşağıdaki koruyucu ve önleyici tedbir kararları verilebilir:
 • Mağdura ve gerekiyorsa çocuklarına kalacak bir yer sağlanmasına,
 • Hayati tehlike söz konusuysa geçici koruma altına alınılmasına,
 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula veya iş yerine yaklaşmaması,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurması hariç çocuklarına yaklaşmaması kararı verebilir.
1) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6284&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=6284
2)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri
https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
3) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
http://www.aile.gov.tr/data/5404eb05369dc3119090f853/6284_sayili_yonetmelik.pdf
4)Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi(CEDAW)
https://www.unicef.org/turkey/pdf/_gi18.pdf
5)Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-4/7.pdf
6)4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf